Hur farlig är mobilen?

 

Säkert vet du att politiker och myndigheter i Sverige är rörande överens om att mobilstrålning är helt ofarlig och inte kan utgöra någon risk för hälsa och välbefinnande. Det finns visserligen forskare som är av annan åsikt, men enligt Socialstyrelsen är det inte alls så att “forskarvärlden är delad i två läger ….det är ytterst få som hävdar att det finns risker förknippade med mobilbasstationer.”

Enligt Socialstyrelsen finns det rentav “flera tusen väl underbyggda rapporter som inte kunnat visa på några samband mellan högfrekventa elektriska och magnetiska fält (d.v.s. strålning från mobilmaster och mobiltelefoner) och ohälsa.”

Socialstyrelsen har trots flera påstötningar inte kunnat plocka fram dessa tusentals rapporter men man har gjort en sökning och fått hela 7 908 träffar på ordet “elektromagnetiska fält” och vidhåller därför sin ståndpunkt.

Så visst kan vi väl lita på Lena Sommestad när hon försäkrar att “om man bor nära en 3G-mast finns det ingen anledning att känna rädsla över hälsoeffekter”?

Och visst kan väl Ulrica Messing, som hon uttryckt sig, “luta sig tillbaka mot resultat av forskning, när hon ska fatta beslut i svåra frågor”? (som 3G-utbyggnad och annat)

Och visst kan vi väl fortsätta att använda våra mobiltelefoner utan att vara oroliga, eller???

Men visste du

– att en genomgång av de omkring 200 studier som gjorts på effekter av mobilstrålning visade effekter av strålningen i hälften av fallen?

– att 25 % av de industrifinansierade studierna visar effekter medan 75 % av de icke-industrifinansierade visar effekter och att proportionerna är exakt desamma beträffande studier på passiv rökning och kemikalier?

– att 20 forskare från hela världen år 2000 rekommenderade en sänkning med 10 000 ggr under de värden som nu rekommenderas för strålning från 3G-master?

Och visste du

– att den enda studie som gjorts av 3-G-strålning visade att personer som uppgivit sig vara känsliga för vanlig mobilstrålning reagerade med signifikant ökning av symtom som yrsel, illamående, nervositet, ont i bröstet, andnöd, domningar, svaghetskänsla redan efter att i 15-20 minuter blivit utsatta för en stråldos 3 770 ggr under gällande gränsvärde?

– att flera undersökningar visat att utbrändhetssymtom som trötthet, huvudvärk, yrsel, koncentrationsstörning mm ökar ju närmare mobilmasterna personerna bor.

– att effekter på hjärnan som sömnstörning, trötthet och huvudvärk är helt visade på nivåer på en tiotusendel av gränsvärdet för svenska 3-G.

– att sjukfrånvaron i Sverige fördubblades mellan 1997 och 2003.

Och visste du

– att EUs stora riskbedömningsprojekt, Reflexstudien, visat att mobilstrålning med en effekt av en sjundedel av gränsvärdet skadar DNA i mänskliga celler genom frisättning av fria radikaler, något som leder till ökad cancerrisk?

– att en tysk studie visat tre ggr ökad risk för cancer för boende inom 400 m från en mobilmast?

– att en israelisk studie visat fyra ggr ökad cancerrisk för boende inom 350 m från en mobilmast?

– att två svenska undersökningar visar mellan 3,5 och 4 ggr ökad risk för hörselnervstumör på samma sida som telefonen hållits om den använts i minst 10 år?

Och visste du

– att flera studier visar att mobilstrålning påverkar fertiliteten både hos människa och djur? Möss som utsattes för 3G strålning 6 000 ggr under det svenska gränsvärdet fick färre och färre kullar och efter fem kullar fick de inga ungar alls.

– att tre av fyra kycklingembryon som utsattes för strålning från mobiltelefoner dog? Resten fick allvarliga skador.

– att småfåglarna är på väg att försvinna i Europa? Enligt en rapport från Belgien 2003 hade antalet fåglar som bygger bo där minskat med mellan 40 och 90 %. Även i Sverige minskar småfåglarna.

Och visste du

– att en undersökning från Lund visar att unga råttor efter två timmars mobilstrålning får läckage i blodhjärnbarriären, vilket leder till att hjärnceller dör?

– att dessa resultat har bekräftats av flera andra forskargrupper? Bl.a. har en fransk studie visat att mobilstrålning redan efter 10 minuter orsakar inflammation i hjärnan, något som kan leda till migrän och epilepsianfall.

Och visste du

– att forskarna i Lund och andra forskare som påvisat risker med mobilstrålning utsätts för smutskastning och förtalskampanjer av myndigheter och vetenskapsmän som förnekar riskerna med mobilstrålning?

– att forskare som får “obekväma” resultat får sina forskningsanslag strypta så att de inte kan fortsätta sin forskning?

Och visste du

– att Sverige har skrivit under Riodeklarationen, som stadgar att om det föreligger hot om allvarlig skada, får avsaknaden av vetenskaplig bevisning inte hindra kostnadseffektiva motåtgärder för att hindra miljöförstöring?

– att svensk lag (Miljöbalken) stadgar att “försiktighetsmått skall vidtagas så fort det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”?

Och visste du

– att Strålskyddsinspektionens (SSI) generaldirektör Lars-Erik Holm sent omsider har uttryckt oro över att det kan finnas risker med mobiltelefoner och rekommenderat att man ska använda handsfree och undvika tala i mobiltelefon onödigt länge?

– att Ulrika Messing blev så irriterad över Holms utspel att hon fann sig föranlåten att i radion påpeka att SSI “inte har någon samlad forskning bakom sig” när man rekommenderar handsfree “utan gör ett avsteg från den praxis vi brukar använda oss av” och att hon ämnade kalla upp Holm “för en förklaring”.

Och visste du

– att även svenska statsråd är skyldiga att följa lagen, t.ex. miljöbalkens bestämmelser, och kan ställas inför rätta om de bryter mot den?

Men det hade du väl aldrig kunnat ana?

Läs mer i “Spelet om 3G” av Mona Nilsson och Marica Lindblad.

Medikaments Faktapocket Tel. 0651-76 76 78

Mobiltelefonins Hälsorisker

 

mobilhalso

av Mona Nilsson.

 

Mona har ägnat många år åt att studera spelet bakom kulisserna kring mobiltefonin och hur vi i Sverige blir förda bakom ljuset av myndigheterna och av mobilindustrin. I sin bok Mobiltelefonins hälsorisker lägger hon fram fakta, för den som vill se det!

 

Läs mer om boken och köp den här

 

Dessutom finns här flera länkar om Monas arbete att belysa riskerna och mörkningen av dessa.

 

Mona intervjuas av Birger Schlaug i Utbildningsradion:

http://www.ur.se/id/160536

—————————————–

 

Varningar haglar om barns mobilanvändningar!  Läs mer >>>

—————————————–

 

Kritiska ord av Harald Blomberg:
”Vem behöver Concerta?

Vem behöver Concerta?

När bakomliggande orsaker döljs
och problemen förvärras.”

Harald gräver i rapporter som dyker upp runt om i världen och som alla entydigt visar samma sak. När ska Svenska myndigheter reagera?

Läs mer >>>

 

Häfte, 31 sidor, 50 kronor + frakt.

Beställ via e-post:
suzanne@rytmiskrorelsetraning.se